bob ценовa листа


bob в роуминг (национални условия в роуминг, валидни от 15.06.2017)

Зона 1 - Страни в ЕС/ EИЗ

Изходящо повикване към ЕС вкл. България По национален тарифен план
Изходящо повикване извън ЕС 6.79 лв.
Входящо повикване 0.00 лв.
SMS По национален тарифен план
Цена на MB По национален тарифен план

Зона 2 - Страни извън ЕС

Изходящо повикване към ЕС вкл. България 6.79 лв.
Изходящо повикване извън ЕС 6.79 лв.
Входящо повикване 2.79 лв.
SMS 0.99 лв.
Цена на MB 21.90 лв.

Всички посочени цени са в български лева и включват ДДС.

Метод на таксуване на изходящи обаждания от I зона към I зона: първоначален интервал от 30 секунди и последващо таксуване за секунда.

Метод на таксуване на входящи обаждания в I зона: на секунда, считано от първата секунда.

Метод на таксуване на всички останали обаждания: на 1 минута.

Метод на таксуване на пренос на данни в ЕС / ЕИЗ: на 1 КВ.

Метод на таксуване на пренос на данни извън ЕС / ЕИЗ: на 100 КВ. (Трафикът на всяка отделна сесия се таксува отделно на неделими интервали от 100 КВ.)

За разговори, SMS от/към страни в ЕС/ЕИЗ(включително към България) и достъп до интернет в страни в ЕС/ЕИЗ:
За всяка изходяща минута към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) цената се формира съгласно определената в тарифния Ви план цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи. Ако в тарифния Ви план има включени минути ще се черпи от включените минути за национални повиквания към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни). След изчерпване на включените минути, цената е съгласно определената в тарифния Ви план цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи;
За всеки изпратен SMS към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) цената се формира съгласно определената в тарифния Ви план цена за SMS към други национални мобилни мрежи. Ако в тарифния Ви план има включени SMS ще се черпи от включените SMS-и към други национални мобилни мрежи. След изчерпване на включените SMS-и, цената е съгласно определената в тарифния Ви план цена за SMS към други национални мобилни мрежи;

За всеки използван МB в страни от ЕС/ЕИЗ:
Цената се формира съгласно посочената в тарифния Ви тарифен план цена на МB. Ако в тарифния Ви план има включени MB-и, мобилният интернет ще се черпи от включените МB-и и след изчерпване на включените МB-и цената е съгласно посочената в тарифния Ви план цена на МB.

В случай че използваният тарифен план бъде определен като „отворен пакет на данни“*, то:
Ще може да използвате обем мобилен интернет на национална цена в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ, равностоен на двукратния обем, който се получава като общата заплатена национална цена без ДДС на този пакет се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК. След достигане на този обем цената на МВ, с която ще бъдете таксуван, ще бъде равностойна на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК.

Ако пакетът за мобилен интернет, който ползвате е предоставен като бонус без допълнително заплащане, то приложимата цена в роуминг за обема, включен в бонус пакета, ще бъде равна на регулираната цена за роуминг на едро за мобилен интернет.

Входящо обаждане в роуминг в ЕС няма да се таксува.

По отношение използването на пренос на данни и достъп до интернет в роуминг в ЕС/ЕИЗ при национални условия ще бъде въведена политика за справедливо ползване, която ограничава обема на данни в роуминг в ЕС/ЕИЗ, който може да бъде ползван на национални цени т.н. „отворен пакет на данни“. В случаите на „отворен пакет на данни“ потребителите ще могат да ползват обем мобилен интернет в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ, равностоен на двукратния обем, който се получава като общата национална цена без ДДС на този пакет за целия период на фактуриране се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК. След достигане на този обем цената на МБ ще бъде равностойна на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК.

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 се определят подробни правила относно прилагане на политика за справедливо ползване, която може да се прилага по отношение на регулирани роуминг услуги на дребно. В случай, че бъдат нарушени политики за справедливо ползване, то операторът има право да приложи надценки, които ще бъдат определени от ЕК, за всички регулирани роуминг услуги (изходящи и входящи повиквания, изходящи кратки текстови съобщения и пренос на данни и достъп до интернет) и равни на регулираната максимална цена на едро, определена от ЕК.

След 15.06.2017 ще може да ползвате роуминг с тарифен план easybob.

“Отворен пакет на данни“ означава тарифен план за предоставяне на една или повече мобилни услуги на дребно, който не ограничава обема на мобилните услуги за данни на дребно, включени срещу заплащането на определена фиксирана периодична такса или за който националната единична цена за мобилни услуги за данни на дребно, получена като общата национална цена без ДДС за мобилни услуги на дребно за целия период на фактуриране се раздели на общия обем на предоставяните в националните граници мобилни услуги за данни на дребно, е по-ниска от регулираната максимална цена за роуминг на едро.