bob ценовa листа


 

Деактивация на Гласова поща 3.90 лв.
Смяна на тарифен план 9.90 лв.
Смяна на потребител 12.00 лв.
Обединяване/разделяне на абонаменти 12.00 лв.
Еднократна, подробна справка за месечното потребление на хартиен носител. Важи за избран месец в рамките на последните 3 месеца 4.80 лв.
Еднократна, подробна справка за месечното потребление на хартиен носител. Важи за избран месец в рамките на последните 6 месеца 14.40 лв.
Дубликат на данъчна фактура безплатно
Смяна на SIM карта в случай на кражба, загуба, механично увреждане или блокиране с PUK код, замяна на SIM карта по инициатива/желание на клиента за ползване на 4G**** 9.90 лв.
Смяна на SIM карта в случай на фабричен дефект 5,00 лв.
Номер по избор 14.90 лв.
Смяна на номер /не включва номер по избор/ 14.90 лв.
Такса уведомяване за просрочено плащане 1.99 лв.
Обаждане към сътрудник на тел. 123 (начислява се към цената за обаждане към автоматично меню) 0.18 лв./обаждане
Такса свързване след временно спиране заради неплатени фактури 1.90 лв.
Предоставяне на PUK код през SMS 3.90 лв.
Отключване на телефон за ползване в други мрежи 50 лв.

bob кредитни лимити

Стандартен кредитен лимит за нови клиенти 50 лв.
Допълнителен кредитен лимит (по желание на клиента, при 3 платени фактури) 100 лв.

Посочените по-горе цени са в български лева и включват ДДС.


"Обезщетение за обработка на просрочени задължения съгласно чл. 27.1 от Общите условия (ОУ) за взаимоотношения между А1 и абонатите и потребителите на обществените мобилни мрежи на А1 по стандарти GSM, UMTS и LTE” (в сила от 29.11.2018 г., изм. 15.01.2019г.)"

Цена/Обезщетение без ДДС

Сумата, която се събира от крайни потребители, покрива направените от А1 разходи по администриране (дейности по събиране и уведомяване) на просрочени плащания. Сумата се формира на база разпределение на относимите разходи за поддръжка и амортизация на системата за таксуване, мрежови разходи, и за персонал.Разходите се начисляват при забава на плащането, надхвърляща определения в Общите условия за услугата минимален срок от 15 дни след издаване на фактурата за съответното задължение. 2.00 лв.